Processteknik

Processer är en en del varje organisation, oberoende av vilken sorts verksamhet man driver – eller om man är medveten om processerna som redan finns i arbetsstrukturen. De finns oavsett organisation, oavsett vad man gör och oavsett om man ser, förstår eller accepterar dem. Alla verksamheter arbetar i processer, utmaningen är att börja arbeta med processer. Om man identifierar verksamhetens processer kan organisationen anpassas efter vad som verkligen händer i verksamheten.
För kunden är det resultatet, eller snarare effekten, av processerna som är viktigt, inte hur vi organiserar oss. En process startar från ett behov eller en aktivitet och skapar en kedja av händelser.

Det som kommer ut ur en process kallas arbetsresultat. Nyttan det skapar – ger effekt som kallas effektresultat. Det är avgörande för förståelsen mot dessa begrepp. Det är alltför vanligt att framgång mäts genom uppnått arbetsresultat medan det i själva verket är verksamhetens effektresultat som visar hur väl verksamheten lyckats.
Huvudsyftet med detta är inte omorganisering utan att arbeta fram en tydlig arbetsmodell för företagets olika processer, så att man både långsiktigt och kortsiktigt kan effektivt utveckla och åtgärda utmaningar i organisationen.